food-parcels-tehran

تهیه اقلام ضروری جهت امرار معاش از دغدغه های اصلی خانوار های کم درآمد بوده است. در زمان اخیر و با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل آسیب دیده و سبب کاهش میزان درآمد بسیاری از خانواده های هم وطن…